ZŠ, MŠ a Špeciálna materská škola pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov

ZŠ, MŠ a Špeciálna materská škola pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov

Čilistov 62
93101 Šamorín
IČO: 31825885

Informácie o inštitúcii ZŠ, MŠ a Špeciálna materská škola pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov

 

O nás

 

Základná škola, materská škola a špeciálna materská škola vznikla pri zdravotníckom zariadení pre dlhodobo choré deti, v ktorom sa liečia pacienti do 18 rokov s neurologickými a ortopedickými ochoreniami. Ročne sa v zariadení vystrieda 450 detí. Naša škola sa snaží poskytovať deťom čo najkvalitnejšie služby, aby počas rehabilitačného pobytu v zdravotníckom zariadení nezaostávali v učení, pritom zvýšenú pozornosť venujeme samotnej rehabilitácii detí. Vyučovanie je prispôsobené ich individuálnym potrebám. Vzhľadom na menší počet žiakov v triede je možné viac sa venovať deťom, doučiť a podrobnejšie vysvetliť učivo, s ktorým majú problémy v kmeňovej škole. Učitelia spolupracujú s špeciálnopedagogickou poradňou, takže deti s poruchami učenia či správania dostávajú potrebnú odbornú starostlivosť. Okrem snahy poskytnúť deťom čo najkvalitnejší výchovno - vzdelávací a rehabilitačný proces sa im snažíme spríjemniť pobyt rôznymi aktivitami či záujmovými činnosťami. Koncepcia rozvoja školy má jasne stanovené ciele, vychádza z reálnych podmienok. Úlohou výchovy a vzdelávania je nielen poskytovanie nových poznatkov z jednotlivých predmetov, ale aj budovanie sociálnej klímy s pocitom bezpečia a dôvery v uzdravenie. Výchovno-vzdelávacie ciele sú prepojené so zdravotným stavom žiakov a liečebnou rehabilitáciou. Škola sa zameriava na zabezpečovanie výchovy a vzdelávania chorých a zdravotne oslabených žiakov počas ich pobytu v detskej liečebni. Filozofiou školy je vychovávať žiaka, ktorý dokáže vyjadriť svoje názory a zapojiť sa do života spoločnosti aj napriek jeho postihnutiu.

 

Škola - základné informácie

     

 

Plno organizovaná škola funguje pri zdravotníckom zariadení v dopoludňajších hodinách, má triedy pre žiakov 1. - 9. ročníka. Jedna trieda je so žiakmi s maďarským vyučovacím jazykom, špeciálna trieda, MŠ, ŠMŠ pri ktorej funguje i špeciálnopedagogická poradňa. Žiaci sa učia podľa variantu D (20 vyučovacích hodín týždenne) . Vzhľadom na predpísaný nižší počet žiakov (max. 15) v triedach, je možné viac sa deťom venovať a doučiť, podrobnejšie vysvetliť učivo, s ktorým majú problémy v kmeňových školách. Učitelia spolupracujú so špeciálnopedagogickou poradňou, takže deti s poruchami učenia, či správania majú možnosť dostať potrebnú odbornú starostlivosť. Okrem snahy poskytnúť deťom čo najväčšiu kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese sa im snažíme spríjemniť rehabilitačný pobyt rôznymi činnosťami. Náš tím je tímom vysoko fundovaných špeciálnych pedagógov, ktorí sa zúčastňujú na odborných školeniach, kurzoch a neustále si dopĺňajú kvalifikáciu.

 

Materská škola - základné informácie

     


Materskú školu navštevujú deti od 2 do 8 rokov ( s odloženou povinnou školskou dochádzkou ). Riadime sa programom výchovy a vzdelávania detí v MŠ, spolupracujeme s centrom špeciálno-pedagogickej poradne a zdravotníckym personálom.
Do materskej školy a špeciálnej materskej školy dochádzajú deti, ktoré sú v zdravotníckom zariadení hospitalizované v doprovode rodičov, starých rodičov, alebo samostatne.
Predškolská výchova aktualizuje cieľové zameranie výchovno - vzdelávacieho pôsobenia v predškolskom období. Materská škola uznáva dominantnú rolu rodiny v rozvoji dieťaťa. Preto spolupráca s ňou je na prvom mieste. Rodičia sa zúčastňujú priamo pri práci s dieťaťom v našej škôlke.
V príprave na školu využívame učenie hrou a stimulačné podporné programy u detí vyžadujúcich osobnú starostlivosť. Hra je najlepším prostriedkom a činnosťou, ktorú využívame k naplneniu pedagogických zámerov.
Stimulačné učenia sú bohaté na výchovné podnety a vzbudzujú prirodzený záujem dieťaťa. V edukačnom procese kladieme dôraz na tvorivosť a samostatnosť, individuálny prístup, alternatívnosť. Základnými cieľmi predškolského vzdelávania u nás sú podporiť vzťah dieťaťa k pozorovaniu okolitého sveta, komunikatívnosť, pestovanie individuálneho vyjadrovania, tvorivých schopností, samostatnosti, emocionálny a sociálny rozvoj.

Kde nás nájdete?

Zobrazit